Shengzhi Wu

Shengzhi Wu

MDes

shengzhw@andrew.cmu.edu

My portfolio        My LinkedIn         My email          My twitter